من هفده سالگی و هجده سالگی ام را از دست دادم...برای آینده ای نامعلوم....


+وقتایی مثل الان واقعا فکر می کنم خدا نگاهش رو از روم برداشته...:(#هشتک-آریو-اوکی؟

# هشک خسته شدم دارم میمیرم رسما!

#هشتک تا توانی خر بزن 

#هشتک حالت... خوبه؟؟

#هشتک مای تیرز آر فالینگ!