اگر چاقویی در دست راستم و تفنگی در دست چپم باشد هر دو را نثار کاظم قلمچی خواهم کرد!!!


پ.ن: کاظم!!! به خدا تو مسلمون نیستی!!!!

هشتگ شوخی طور