شاعر در جایی می فرمایند :
چگونه عشق نمیرد به دوره ای که جوانان 
به جای حافظ و سعدی کتاب گاج بخوانند...

و هم چنین شاعر دیگری در جای دیگری می فرمایند:

حتی سوالات کتاب تست کنکورت
عاشق که باشی بیت های محشری دارد..

شاعرا اتفاق نظر ندارن انگاری..:دی

+ فیکس دو ساله طبع شعریم خشکیده!


منظره ای لذت بخش که هر روز به نظاره اش می نشینم :)
مردم از سفراشون به جزایر قناری عکس میذارن ما هم از سفرامون به کتاب های درسی! :دی

#شعر و شاعری طور
#  یس آی کن دو ایت!!