به درجه ای از عرفان نایل شدم که یه پشه میبینم نمی کشمش!  :/

میگم :عه!!!  اسکلت خارجی کیتینی در ماده ی زمینه ای پروتیینی!  

:/

خوب میشم !! :دی

هشتگ کنکور طوری