خدایا خواهش میکنم...التماست میکنم....همین یه بار ...

:(

:(

:(

:(

...