من اما پزشکی رو برای پولش و کلاسش نمیخوام...بر عکس اکثر اون پونصدو هشتادهزاری نفری که دارن خودشونو میکشن تا پزشکی قبول شدنو بکنن تو چش و چال بقیه!