دلم میخواد از دست این قلمچی بی شعور سر به بیابون بگذارم..

قلمچی قلمچی ننگ به نیرنگ تو!!!


نمونه ی بارز سو استفاده از سیستم آموزشی افتضاح کشور!