به کمی خواب تا ساعت 12 ظهر نیازمندم

این بود اون تابستونی که منتظر بودیم؟

که تا دوازده یک بخوابیم

که همش فیلم ببینیم

همش مهمونی بریم :/

برای من که همش یک نواخته

و دلیل زود بیدارشدن هارو هم نمیفهمم