چرا درختا راه نمیرن؟!


-چون کفشاشونو لنگه به لنگه پوشیدن!


برود بنشیند در دسته ی دیالوگ های مسخره ی زندگی من!