سازمان سنجش عزیز!

مگه قرار نبود شما جوابای نهایی رو پونزدهم بذاری رو سایت؟

اون وقت الان میای میگی دهه سوم شهریور ماه؟! 

آیا این کار درستی است؟!


+برود بنشیند در دسته غر زدن ها!