ثانیه ها،دقیقه ها، ساعت ها می گذرند...روز ها و سال ها هم...و من هر سال که بزرگتر می شوم کوچکی ام را در برابر این جهان خشم آلود  بیشتر احساس می کنم...