خوشحالم که بین این همه بچه هایی که بخاطر اجبار پدر مادرشون یا مسائل مادی اومدن پزشکی من با عشق پزشکی رو انتخاب کردم... :)))