صبح امتحان جنین شناسی بود....تموم شب قبل رو از بس که حالم بد بود نتونسته بودم خوب بخوابم..خوب که چه عرض کنم...اصلا نخوابیده بودم...واقعا انرژی نداشتم که حتی از روی تختم بلند شم..چه برسه به اینکه بخوام برم امتحان جنین شناسی بدم!...هیچی ذیگه به زور از خواب بلند شدم و آماده شدم رفتم دانشگاه...با همون حال اسف بار خودم امتحانمو هم دادم...بعدش که رفتم دکتر، دیدم  فشارم خیلی پایین بوده...خیلی!!!!! بعد هم که اومدم و یه سوپ آماده گرفتم و خوردم ....خوابیدم تا ساعت 
نه و نیم صبح فرداش! :دی

الان که فکر میکنم میبینم حتی یادم نیس که جوابایی که زدم چیا بودن!!
+ عایا پاس می شوم؟! :/
+سرما خوردگی خر است!..خر..